Forretningsbetingelser & Persondatabeskyttelsespolitik

Almindelige forretningsbetingelser for klienter

Jeg arbejder efter Lov om juridisk rådgivning:

§ 2. Den, som erhvervsmæssigt yder rådgivning af overvejende juridisk karakter, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. Rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed.


Stk. 2. Aftaler om juridisk rådgivning skal udarbejdes skriftligt.

Stk. 3. Rådgiveren skal i rådgivningsaftalen oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Oplysningen skal være særligt fremhævet i rådgivningsaftalen. Er rådgiveren ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse om størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rådgiveren, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvis vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.


Stk. 4. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.


Stk. 5. Rådgiveren skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.


Stk. 6. Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.


Stk. 7. En rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærtstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.


Stk. 8. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender yderligere regler om god skik for juridisk rådgivning.

Persondatabeskyttelsespolitik

Hjelm Law er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer som behandles. I denne persondatabeskyttelsespolitik kan du læse nærmere om, hvordan jeg generelt behandler personoplysninger.


Jeg gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.


Jeg indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med mine klienter. Jeg bestræber mig på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af mine forpligtelser.
I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler jeg typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.Herudover indgår oplysninger, som udveksles med mig, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Udveksling sker som udgangspunkt via ukrypteret mail.


Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af min virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder, jf. GDPR Art. 6, stk.1, litra b eller f.