Priser

PRISER FRA 1.000 KR.

(for eksempel for 30 minutters rådgivning)

Mit salær

Salæret, herunder et aftalt salær, fastsættes efter et skøn under hensyn til blandt andet sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, jeg har udført og det med sagen forbundne ansvar.

Jeg som juristen skal give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse, jeg leverer. Er salæret kendt, skal dette oplyses; alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet.

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand.

Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Udlæg

Depositum

Jeg arbejder udelukkende virtuelt, hvilket kræver at jeg sikrer mit salær gennem opkrævning af depositum i større sager, eller forudbetaling i mindre opgaver, typisk rådgivning eller udarbejdelse af diverse dokumenter.

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter.

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt. Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Betaling